NILA

From 4 March, 2019 to 10 March, 2019, Russia

Maslenitsa

8 September, 2018, Yuzhno-Sakhalinsk

Yuzhno-Sakhalinsk`s Day

22 May, 2018, Sakura

Sakura

From 4 March, 2019 to 10 March, 2019, Russia

Maslenitsa

20 September, 2018, Yuzhno-Sakhalinsk

Spasskaya Tower Festival

8 February, 2019, Yuzhno-Sakhalinsk

Children of Asia Games

June 2019, Poronaysk

Feeding The Sea Master